top of page
18 (1)_edited_edited.jpg
Disdéri_-_Dezydery_Chłapowski_(cropped).jpg

Dezydery Chłapowski - życie i dzieło

WITAMY NA STRONIE DEDYKOWANEJ KONKURSOWI

Witamy

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo komplet informacji dotyczących konkursu "Dezydery Chłapowski - życie i dzieło". Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi zakładkami, gdzie znajduje się regulamin konkursu, jego harmonogram oraz niezbędne materiały poświęcone osobie Generała. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego

Fundacja "Bonum adipisci" - Dążyć do dobra

4
path5153_edited.jpg
1
danko-logo-12.png

Tegoroczny konkurs [edycja 2022] pn. „Dezydery Chłapowski. Życie i dzieło” już za nami! Finał zgromadził 14 uczestników, którzy w pałacu w Kopaszewie (niegdyś należącym do rodziny Chłapowskich, a obecnie Spółki DANKO) rozwiązywali test i udzielali odpowiedzi ustnych. Konkurs zorganizowało Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego oraz Fundacja "Bonum adipisci" - Dążyć do dobra. Uczestników powitał prof. Cezary Trosiak oraz dyrektor Tadeusz Spurtacz, a następnie Stanisław Chłapowski i dr Emilian Prałat, który przedstawił zasady konkursu. Część pisemna rozpoczęła się o godzinie 10:15 i trwała 30 minut. Po zliczeniu punktów do etapu ustnego zakwalifikowano 5 osób, które zarazem zostały laureatami konkursu. W części ustnej (z dogrywką) zwycięstwo odnieśli (od miejsca pierwszego do trzeciego): Mikołaj Sobiak (SP Czempiń), Martyna Michałowska (SP Bieżyń) i Zofia Metzner (SP w Jerce). Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez DANKO. Natomiast finaliści i laureaci otrzymają nagrody (ufundowane przez Fundację) i dyplomy podczas uroczystej sesji Miasta Kościana w dniu 3 czerwca. Wielkie brawa!

Regulamin konkursu

EDYCJA 2023

I. ORGANIZATORZY:

Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego i Fundacja „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra.

 

II. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Celem konkursu jest popularyzacja postaci generała Dezyderego Chłapowskiego. Przedmiotem konkursu są wiadomości na temat życia i dokonań Generała, jego rodziny oraz wiedza o jego czasach.

 2. Drugim obszarem konkursu jest działalność wielkopolskich organiczników jak i idea pracy organicznej. Jako cezurę czasową przyjmujemy zakres 1800–1939, natomiast jako obszar geograficzny – Wielkopolską w jej historycznych granicach.

 3. Trzecim obszarem konkursu jest uwzględnienie roli i znaczenia agroekologii, zwłaszcza w kontekście Parku Krajobrazowego im. D. Chłapowskiego. 

III. UCZESTNICY KONKURSU:

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (klasy I-VIII) z terenu województwa wielkopolskiego. Każda ze szkół może zgłosić do konkursu trzech uczestników. Do 10 maja 2023 prosimy o nadsyłanie roku imiennych zgłoszeń na adres mailowy Stowarzyszenia (gen.dezydery.chlapowski@gmail.com). W konkursie nie mogą brać udziału finaliści jego poprzednich edycji.

 

IV. CZAS I MIEJSCE:

 1. Pierwszy etap – szkolny – w terminie ustalonym przez szkołę. Protokół z przebiegu etapu szkolnego (sporządzony wg załączonego wzoru) należy przesłać do dnia 30 kwietnia 2023 w formie skanu na adres gen.dezydery.chlapowski@gmail.com lub na adres Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego, ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan z dopiskiem „konkurs”. Decyduje data stempla pocztowego lub przesłania elektronicznego. Uwaga! Należy wybrać tylko jedną z form przesłania dokumentów.

 2. Finał – 30 maja 2023 roku, o godzinie 10:00 w pałacu w Kopaszewie.

 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu przeprowadzenia etapu finałowego.

V. KOMISJE KONKURSOWE

 1. Komisję szkolną wraz z jej przewodniczącym wyznacza dyrektor placówki.

 2. Komisję finałową tworzą:

  1. przedstawiciel Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego

  2. przedstawiciel Fundacji „Bonum adipisci” – Dążyć do dobra

  3. członek rodziny Chłapowskich lub występująca w jego zastępstwie, oddelegowana osoba

  4. sekretarz - przedstawiciel Stowarzyszenia Oświatowego im. D. Chłapowskiego

 

VI. FORMY ELIMINACJI:

 1. Stopień szkolny – formę eliminacji ustala komisja szkolna powołania przez dyrektora szkoły;

 2. Etap finałowy składa się z dwóch części:

  1. Pierwsza, w której wezmą udział wszyscy uczestnicy, będzie polegała na udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytania jednakowe dla wszystkich startujących. Do drugiej części zakwalifikuje się sześciu uczestników z największą ilością punktów.

  2. Druga część będzie polegała na udzieleniu ustnych odpowiedzi na pytania losowane pojedynczo przez każdego uczestnika.

 3. Na ostateczny wynik uzyskany przez uczestnika złoży się suma punktów uzyskanych w obu częściach konkursu.

 4. W przypadku identycznej liczby punktów odbędzie się dogrywka, polegająca na udzieleniu odpowiedzi na losowo wybrane pytania. Zwycięzcą będzie osoba, która odpowie na wszystkie pytania prawidłowo.

 

VII. SPRAWY SPORNE:

 1. Wszelkie sprawy sporne i nie objęte regulaminem rozstrzyga:

  1. na etapie szkolnym – dyrektor placówki;

  2. w etapie finałowym – przewodniczący komisji finałowej.

 

VIII. NAGRODY:

Konkurs ma charakter indywidualny. Laureatami konkursu zostanie szóstka finalistów. Laureaci zdobędą nagrody i dyplomy ufundowane przez organizatorów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.

 

IX. ZAKRES MATERIAŁOWY:

Podstawową literaturę podmiotową i przedmiotową wskazano w załączniku numer jeden do niniejszego regulaminu oraz na niniejszej stronie internetowej w zakładce – MATERIAŁY.

Więcej

HARMONOGRAM i MATERIAŁY

8ugcrt4jf72vunnqphmhuov6an-285f7aa0dcba1b93a775dc1a0cf93efa.png

1 stycznia 2023 - 30 kwietnia 2023 - przeprowadzenie eliminacji szkolnych, sporządzenie listy osób zakwalifikowanych oraz jej przesłanie do organizatorów
1 maja - 10 maja 2023 - przekazanie przez organizatorów informacji o zakwalifikowaniu do udziału w etapie finałowym
30 maja 2022 - etap finałowy w pałacu w Kopaszewie

NAJWAŻNIEJSZA LITERATURA PRZEDMIOTOWA I PODMIOTOWA

Florkowski Henryk, Dzieło generała z Turwi, Kościan 1979, s. 5 – 47.
Grot Zdzisław, Dezydery Chłapowski 1788-1879,  Warszawa-Poznań 1983.
Prałat Emilian, Miejsca i Sztuka. Turew, Turew 2017, s. 48-79.
Prałat Emilian, Miejsca i Sztuka. Kopaszewo, Łódź 2015.
Chłapowski Krzysztof, Dezydery Chłapowski. Ludzie niezwyczajni …, Warszawa 1998.
Kozłowski Roman, Idea pracy organicznej w poglądach Karola Libelta, „Ruch prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1982, R. 44, z. 3, s. 83–103.
Kowalczyk Ryszard, Praca organiczna i etos regionalny Wielkopolski, Poznań 2019.

książki.png

KONTAKT

Stowarzyszenie Oświatowe im. D. Chłapowskiego, ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan, www.so.koscian.net
---
Fundacja "Bonum adipisci" - Dążyć do do dobra, ul. Szkolna 31, 64-000 Turew, www.bonum.adipisci.pl

 • Facebook
 • Facebook
bottom of page